КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №66" Дніпровської міської ради

 

статут

СТАТУТ 

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

"ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК)№66"

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

1.    Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ОСВІТИ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК)  № 66"  ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  (далі  -  дошкільний  заклад),  зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від  17.06.2004р, №1568, перереєстрований     із     урахуванням     змін     15.12.2009р,    знаходиться   у   комунальній   власності   територіальної громади міста.

Коротка назва дошкільного  закладу КЗО "ДНЗ № 66" ДМР.

1.2.  Місце знаходження дошкільного закладу: вул. Липова, 19, м. Дніпро, 49124,  тел. 731-29-40.

1.3.            Дошкільний   заклад   є  юридичною   особою,   має   самостійний   баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп установленого зразка,  ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4.            Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради.

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.  Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян  на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування  її життєвої компетентності.

 1.6.  Діяльність дошкільного закладу спрямовується  на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-   збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

-   формування всебічно розвиненої  особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;

-   забезпечення соціальної адаптації дітей;

-   психолого-корекційна робота;

 

-     надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку мовлення та психофізичного розвитку дитини;

-     використання новітніх технологій в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні дошкільнят.

1.7.   Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України,

законами України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі — Положення),   затвердженим    Постановою    Кабінету   Міністрів    України   від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно - правовими актами, цим Статутом.

1.8.          Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством.

1.9.          Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 

-    реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України  «Про дошкільну освіту»;

-    забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;

-  дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини   між      дошкільним     закладом    з   юридичними  та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 120 місць.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими ознаками.

2.3. Дошкільний  заклад має групи з 10,5-годинним,  12-годинним та режимом короткотривалого  перебування дітей.

2.4.  У дошкільному закладі функціонують:  групи для дітей раннього віку, групи для дітей  дошкільного віку, з них:   група короткотривалого перебування дітей (3 години).

2.5.  Наповнюваність  груп дітьми визначається документами про нормативи в дошкільних закладах і становить:

 

-  групи для дітей раннього віку - до 15 дітей;

-  групи для дітей дошкільного віку - до 20 дітей;

-  різновікові групи -  до 15 дітей;

-  групи короткотривалого перебування – до 10 дітей;

-  під час оздоровчого періоду – до 15 дітей.

2.6.  Прийняття дітей до дошкільного закладу здійснює його завідувач протягом календарного року за наявності вільних місць. Зарахування до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви від батьків або осіб, які їх замінюють. Вони також мають пред’явити :

-  медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад ;

-  медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-  свідоцтво про народження дитини;

-  документи для встановлення пільги батьківської плати за харчування дитини (згідно чинного законодавства).

 

2.7.  За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8.  Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, який унеможливлює  її подальше перебування у дошкільному закладі;

-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють,  плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини два тижні.

2.10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої,  формування нових груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду  (серпень).

III. Режим роботи

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:     з 7.00 до   17.30;

Одна група працює з 7.00 до 19.00.

IV.Організація навчально-виховного процесу

4.1. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямовувати  на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України - Базового  компоненту дошкільної освіти.

4.2.  Навчальний   рік   у   дошкільному    закладі     починається    1   вересня    й закінчується 31 травня наступного року.

 Оздоровчий період  триває з 1 червня до 31 серпня.

4.3.  Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.4. План  роботи  схвалює  педагогічна  рада  дошкільного  закладу, затверджує керівник дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.5.  У дошкільному закладі визначено українську мову навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної  політики  Дніпровської  міської  ради  від  01. 11. 2016р. № 251).
4.6.  Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

-   фізкультурно-оздоровча робота з дітьми;

-   соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу;

-   організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;

-   психолого-педагогічне обстеження дітей,  розроблення індивідуального плану корекції розвитку дитини  на основі  індивідуальних корекційних програм, здійснення   системних   психолого-педагогічних   заходів   з   метою   усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному розвитку дитини;

-    надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку,  виховання,   навчання та соціальної адаптації дітей.

4.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться за згодою батьків за рахунок коштів батьків,

фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, згідно з чинним законодавством.

 

V. Організація харчування дітей

 

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

5.2.  У дошкільному закладі встановлено триразове харчування дітей.

5.3.  Контроль за організацією та якістю харчування, закладанням   продуктів   харчування,   кулінарною   обробкою,   виходом   страв, смаковими   якостями   їжі, санітарним станом   харчоблоку,   правильністю зберігання  та  дотриманням  термінів реалізації  продуктів  покладається  на медичних працівників і керівника дошкільного закладу.

5.4. Дієтичне харчування дітей організовують тільки на підставі довідки лікаря.

VI. Медичне обслуговування дітей

6.1. Медичне   обслуговування  дітей  дошкільного  закладу  здійснюється  на безоплатній   основі  державним медичним закладом.

6.2.         Медичний персонал здійснює   лікувально-профілактичні заходи, зокрема, обов'язкові медичні огляди, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком    дитини,    організацією    фізичного    виховання,    загартуванням, дотриманням  санітарно - гігієнічних норм та правил, режимом, якістю харчування.

6.3.         Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи   медичного   персоналу   та   проведення   лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти раннього та дошкільного  віку, працівники дошкільного закладу та батьки дітей   або особи, які їх замінюють, фізичні особи, що надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.  За   успіхи   у   роботі   встановлюються   такі   форми  матеріального   та морального заохочення:  подяка, грамота, премія.

7.3.  Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні  та  нешкідливі  для   її  здоров'я  умови   утримання,   розвитку,  виховання  і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

-  захист від будь-яких  форм  експлуатації та дій, які шкодять її  здоров'ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження  гідності;

-  здоровий спосіб життя.

7.4.   Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними   до   органів   громадського   самоврядування  дошкільного  закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати  участь  у  покращенні  організації освітнього процесу  та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

-   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-   своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому   порядку,  визначеному ст.35 п.5   Закону  України   «Про дошкільну освіту» ;

-   своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-   стежити  за станом здоров'я  дитини;

-   інші  обов'язки,  що  не  суперечать  законодавству  України.

 

7.6.            На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається  особа, яка  має  відповідну  педагогічну  освіту,  забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дає змогу  виконувати професійні обов'язки.

7.7.            Трудові  відносини  регулюються  законодавством  України  про  працю,  законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.8.   Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи  з дітьми;

-    брати участь у роботі  органів  самоврядування  дошкільного  закладу;

-    підвищувати  кваліфікацію,  брати  участь  у  методичних  об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну пошукову роботу;

-  вносити  пропозиції  щодо  поліпшення  роботи  дошкільного  закладу;

-    отримувати соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-   об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством;

-   захищати професійну  честь та власну гідність;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

-   виконувати  цей Статут,  Правила  внутрішнього  розпорядку,  умови контракту чи трудового договору;

-   дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність кожної дитини та її батьків;

- забезпечувати   емоційний  комфорт,   захист  дитини  від   будь-яких  форм експлуатації та дій, які  шкодять  її  здоров'ю,   а  також  від  фізичного  та  психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня,  педагогічної     майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10.  Педагогічні та інші працівники приймаються   на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.11. Працівники   дошкільного   закладу   несуть  відповідальність   за збереження   життя,  фізичне і психічне здоров'я  дитини згідно із законодавством.

7.12.            Працівники  дошкільного  закладу  у  відповідності  до  статті  26 Закону  України   «Про   забезпечення   санітарного   та   епідемічного   благополуччя населення» проходять обов’язкові профілактичні медичні огляди у державних медичних установах.

7.13.            Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічних працівників, які систематично порушують цей статут, Правила  внутрішнього   розпорядку   дошкільного   закладу,   не   виконують   посадових обов'язків,  умов  колективного  договору  (контракту)  або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняють з роботи відповідно до  чинного законодавства.

 

                                

VIII. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління  дошкільним  закладом  здійснюється департаментом гуманітарної   політики   Дніпровської   міської   ради,   який  є представником власника.

8.2.  Безпосереднє  керівництво   роботою   дошкільного   закладу    здійснює   завідувач,    який   призначається   і   звільняється    з   посади    департаментом гуманітарної   політики   Дніпровської  міської ради  з дотриманням чинного   законодавства.

8.3.  Завідувач дошкільного закладу:

-  відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

-  здійснює  керівництво і  контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-  діє від імені дошкільного закладу,  представляє  його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-  розпоряджається   в   установленому    порядку    майном  і   коштами дошкільного   закладу;   відповідає  за   дотримання  фінансової  дисципліни та збереження  матеріально-технічної  бази  дошкільного  закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розпис за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

-  контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції  працівників   за   погодженням  з   профспілковим   комітетом;

- забезпечує  дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм   і правил, вимог  безпечної  життєдіяльності дітей та охорони праці  працівників;

-  контролює відповідність  застосовуваних  форм,  методів  і  засобів розвитку, виховання  і  навчання дітей їхнім  віковим,  психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативи  щодо  вдосконалення  освітнього  процесу, заохочує творчі пошуки,  дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово- господарську діяльність дошкільного навчального закладу на Загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4.  Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – Педагогічна рада.

 До складу педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники дошкільного закладу. Також до її складу  можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом  дорадчого  голосу  можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх  навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач  дошкільного  закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

-    розглядає питання освітнього процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-   організовує  роботу  щодо  підвищення   кваліфікації   педагогічних працівників,  розвитку їхньої  творчої ініціативи,  впровадження досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду;

-    ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності  педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб
дошкільного закладу.                                                                                                        |

Кількість   засідань  Педагогічної  ради  становить  чотири  рази  на  рік.

8.5.  Органом   громадського  самоврядування  закладу є  Загальні  збори колективу  дошкільного  закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників  Загальних  зборів  від  працівників   дошкільного  закладу становить 75% ,  батьків 25% від загальної кількості.

8.6. На Загальних зборах  батьків приймаються рішення про створення батьківського комітету дошкільного закладу, обирають його членів, встановлюють строки повноважень.

Метою батьківського комітету є :

- захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних,  судових органах;

- забезпечення  постійного  та   систематичного  взаємозв’язку  батьків  і педагогічного  колективу  закладу;

- надання  допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою.

Порядок діяльності батьківського комітету установлює відповідне Положення, яке затверджує завідувач дошкільного закладу та погоджує голова батьківського комітету.

 

8.7. У період між Загальними зборами діє Рада дошкільного закладу.      Кількість  засідань  Ради  визначається за потреби.

Засідання Ради дошкільного закладу є правомірним,  якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень Загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету, вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.8.   У  дошкільному  закладі  може     діяти    Піклувальна  рада   —   орган   самоврядування,    який    формується   з  представників  органів  виконавчої влади,  підприємств,  установ,  навчальних   закладі,   організацій,  окремих громадян  з  метою  залучення  громадськості  до  вирішення  проблем  освіти, забезпечення  сприятливих   умов   ефективної  роботи     дошкільного  закладу.

                                IX. Майно дошкільного закладу                                   

9.1.  Майно дошкільного закладу  включає земельну ділянку,  будівлі, споруди,  комунікації,   інвентар,   обладнання,   спортивний   та   ігрові  майданчики.        

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.        

9.3  Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується   землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.        

9.4 Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської  міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу,        

9.5. Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства приміщення, обладнання, інвентар та інші матеріальні цінності, які   перебувають   на  його   балансі,   юридичним  та   фізичним  особам  для провадження освітньої діяльності за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який  здійснює  оперативне   управління    діяльністю    дошкільного    закладу,  відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

X. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Джерелами   формування  кошторису  дошкільного  закладу є:

- майно власника;

-   кошти міського та інших рівнів бюджетів;

-   кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

-   добровільні та цільові  внески юридичних і фізичних осіб;

-   інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад є неприбутковою організацією.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

10.3.    Доходи   (прибутки)   неприбуткової   організації   використовуються виключно  для  фінансування  видатків  та  утримання такої неприбуткової організації, реалізації  мети  (цілей,завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

10.4.    Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

-   придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-   отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5.   Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.6.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку   в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким
підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника дошкільного  закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.  Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, власником (територіальна громада міста), департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.

11.4.  Внутрішній контроль у дошкільному закладі проводять відповідно річного плану роботи.

 

XII. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації,  злиття,               приєднання, поділ або ліквідації - за рішенням власника, в інших випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.3. У разі  припинення  юридичної  особи  (у результаті  її  ліквідації,  злиття, поділу,  приєднання або перетворення)  передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету ( або є в наявності у кінцевих розділах Статуту).

12.4. У випадку  реорганізації дошкільного закладу його права і обов'язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.