КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №66 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Кошторис

 

 

 

 

 
       
КОШТОРИС
на 2023 рік
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 66 Дніпровської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпро, Самарський район
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади)
         
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району
         
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 0611010  : Надання дошкільної освіти)
 
        (грн)
  Код Усього на рік РАЗОМ
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 784 813,00 0,00 3 784 813,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 784 813,00 х 3 784 813,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 0,00 0,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 0,00 0,00
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
інші надходження, у тому числі:   х    
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х    
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х 3 784 813,00 0,00 3 784 813,00
КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 3 784 813,00 0,00 3 784 813,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 344 369,00   3 344 369,00
Оплата праці 2110 2 741 286,00   2 741 286,00
Заробітна плата 2111 2 741 286,00   2 741 286,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Суддівська винагорода 2113      
Нарахування на оплату праці 2120 603 083,00   603 083,00
Використання товарів і послуг 2200 440 444,00 0,00 440 444,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240      
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 440 444,00   440 444,00
Оплата теплопостачання 2271 213 176,00   213 176,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 16 747,00   16 747,00
Оплата електроенергії 2273 206 388,00   206 388,00
Оплата природного газу 2274 0,00   0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 4 133,00   4 133,00
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000